Kogu koolipere viibis värskes õhus, meisterdasid lumest kujusid, jälgisid talvist loodust, ilma ja säästsid samal ajal koolimaja energiat. See oli üks osa sooja kampsuni päeva tähistamisest.

4.- 8.klassi õpilased, kelle kodudes toidetakse talvel linde, alustasid küsimuslehe täitmist talviste lindude kohta. Õpilased peavad kuuaja jooksul jälgima millised linnud külastavad toidulauda, tegema ka tähelepanekuid lindude omavahelisest käitumisest.

Nad õppisid täpseid reegleid lindude talvisest toitmisest ning jälgisid toidulaua külastajaid. Tegid vaatlusest kokkuvõtte, tutvustasid oma tööd ja näitasid ka pilte pindudest.

 

14.- 17. jaanuarini koguti koolimajas tekkinud prügi- jäätmed. Seda õpilased kaalusid ja sorteerisid. Oli tekkinud  klassiruumidest 308 g pakendeid, 560 g olmeprügi, 127 g biojäätmeid, 181 g paberit. Sellele lisaks oli kooliköögis toodetud 51 kg biojäätmeid ja suur kastitäis pakendeid. Otsustati, et veebruarist alates hakkame oma prügi sorteerima ja paigutame koolimajja erinevad prügikastid.

24. 09 loodusainete õpetaja Pille Lumiste osales Rohelise Kooli seminaril, kus tutvustati selle programmi ja tegemisi.

24.09 2.klass korraldas sügise sünnipäeval nunnunäituse.

1.10 õp Pille Lumiste jagas seminaril Rohelise Kooli kohta kuuldut töötajatele. Ühiselt otsustati, et ühineme Rohelise Kooli programmiga.

3.10 külastasid 6.-7.kl õpilased KIK toetusel Tallinna Loodusmuuseumi, läbides õppeprogrammi ,,Kivimid ja mineraalid". Said teadmisi maavarade ja nende kasutamise ning säästlikkuse kohta. Tutvusid muuseumi väljapanekutega- Eesti metsa-, soode ja geoloogiaga, Eestimaa teke looga.

4.10 kooli sünnipäeva raames toimus Tõrujooks. Laekvere koolimaja sümboliks on tammetõru-Tark Tõru Tõnu. Viibides värskes õhus tutvusine sügise tunnustega ja otsides aastaajale sobivaid märke.

8.10 toimus I  Rohelise Kooli töökoosolek, kus osalesid koolimaja personal. Otsustati moodustada töörühm, kuhu kuuluvad õpilased alates 4.klassist, õpetajate, lastevanemate, juhtkonna esindajad. Valiti selle õppeaasta peateemadeks- jäätmed, elurikkus ja toit ja otsustati osaleda projektis Suur Taimejaht.

8.10 pandi üles helkuripuu Eesti100 raames, kuhu kõik said tuua üleliigseid helkureid, mida vajadusel saavad kasutada need, kel hetkel elupäästja puudub

10.10 4.-5. klass külastasid KIK toetusel Tallinna Loodusmuuseumi, kus läbiti ,,Mikroskoobitund- erinevate rakkude vaatlemine". Saadi uusi teadmisi erinevatest rakudest- amööb, viburloom, kingloom ja sibul. Külastati ka muuseumi püsinäitusi- geoloogia-, metsa- ja soodesaali, mis jutustasid põnevaid lugusid Eestimaa loodusest.

1.-3.klass külastasid KIK toetusel Tartu Loodusmuuseumi, kus läbisid programmi ,,Hülge elu Läänemeres" ja tutvusid muuseumi püsinäitusega.

8.-9.klass olid oma loodushariduse teadmisi kinnistanud KIK toetusel 27. 09 Tallinna Loodusmuuseumis ,,Mikroskoobitund- loomsed rakkud ja koed", kus nad uurisid side-, lihas-, närvi- ja kattekude ja külastasid muuseumi püsinäitust.

9.10 loeng kiusamisest ,, Läbi kogemuste tolerantseks"

12.10 1.-3 klass läbisid programmi RMK metsakoolis ,,Roela mets ja puu". Tutvusid erinevate puuliikidega ja õppisid tundama nende lehti ja vilju. Said teada erinevate puude kasvukohadest.

13.10 2.klassi preemiasõit Metsaviktoriini eduka sooritamise eest Aegviidu Looduskeskusesse

31.10 sai kokku Rohelise Kooli töörühm, kuhu kuulusid õpilaste poolt valitud ja lastevanemate-õpetajate- juhtkonna esindajad. Kinnitati teemad, koostati keskkonna ülevaatuse küsimustik, arutleti tegevuskava, Suure Taimejahi läbiviimist. 

5.-9. 11 viisid algklassiõpilased läbi Suure Taimejahi küsitluse, millest tehti kokkuvõte ja edastati tulemused.

6.11 6.-9.klass osalesid loengus ,,Turvaline internet" Diana Poudeliga, kus saadi teada internetis valitsevatest ohtudest, mis seonduvad juba globaalse kodakondsusega.

9.11 viidi läbi pereõhtu, kus tutvustati lastevanematele Rohelise Kooli programmi. Õhtu käigus meistedasid lapsed koos lastevanematega linnupesakaste, helkureid, tutvuti mardikombeid ja joonistati puusöega ,,marte" ning valmistasid tervisliku õhtusöögi ürituse lõpetuseks.

Novembris alustasid algklassiõpilased Laekvere kooli ja selle ümbruse maketi valmistamist ning hakkasime koguma WC-paberirulle jõulukaunistuste valmistamiseks

21.11- 2.12 viidi läbi keskkonnaülevaatuse küsimustik e-päeviku vahendusel, et kokku hoida paberit ja vähendada jäätmete teket

22.11 toimus loeng ,, Ei kiusamisele" Margus Vaheri esinemisega, vähendada üksteise kiusamist ja mõista globaalset kodakondsust

26.11 osalesid Rohelise kooli seminaril ,,Ressursisäästlik majandamine. Keskkonnaülevaatuse korraldamine" õpetajad Pille Lumiste ja Rita Pärn

28.11 Rohelise Kooli töökoosolek, kus arutleti ja pandi paika tegevusi seonduvalt valitud peateemadega ja õp Pille Lumiste tutvustas seminaril kuuldut

Detsembrist alates kooliaasta lõpuni toimub viktoriinisari, mille läbivaks teemaks on keskkond ja loodus. Viktoriini viivad läbi õpilased, kes koostavad ka küsimused.

3.12 meisterdasid 4.-5.kl poisid tööõpetuse tundides linnusöögimaju, mis riputati üles ja alustati lindude talvist toitmist. Algklassiõpilased alustasid enda valmistatud linnusöögimajadesse toidu panekuga juba varem.

5.-7.12 valmistasid kogu kooli õpilased kuuse- ja uksekaunistusi WC- paberirullidest. Töö käigus mõistsid õpilased taaskasutuse tähtsust ja võimalusi nuing jäätmete vähendamise vajalikkust

10.12 kaunistati koolimaja jõulukuusk imeilusate, omavalmistatud ehetega ja iga klassi uksele paigutati samas tehnikas valminud jõulupärg

14.12 osaleti rahvamajas jõululaadal Rohelise Kooli tegemiste toetuseks jõululoteriiga, millega koguti raha kevadel taimede kasvamiseks, et suurendada kooli ümbrise taimerikkust

17.-19.12 7. klass uuris koolimajas kasvavaid toataimi, määrasid nende liike ja otsisid infot lillede looduslikest kasvukohtadest ja kasvutingimustest. Suurendasid oma teadmisi taimede mitmekesisusest ja tähtsusest. Tööõpetuse tundides valmistati toataimede nimede jaoks sildid, mis paiguti lillepottidesse. 

Meie tegemised on kajastatud Rohelise Kooli FB-s ja koolimaja kodulehel.

 

 

 

 

1.-4.klass võtavad osa ,,Suurest taimejahist", mille üks ülesanne on luua koolimaja ümbruse makett. Algklassid on sellega ametis.

 

Lahemaa Rahvuspargi Keskusest keskkonnaspetsialistid rääkimas ja selgitamas jäätmete teemat Enri Uusna ja Kerli Kõue. Tutvustati erinevaid jäätmeid ja õpetati neid sorteerima ning anti edsai arusaam, et jäätmed on tihti kasutuskõlblik materjal.

Rohelise Kooli Tutvustus

         
 
 
     
 

Roheline kool on ülemaailmne programm, milles osaleb osaleb 49000 kooli 64 maalt.Programmi juhib ülemaailmse haardega organisatsioon  Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana.FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunudorganisatsioonid:

 1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
 2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
 3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
 4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
 5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
 6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
 7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
 8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm Eestis 

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS).

ELKS on FEE täieõiguslik liige. Lisaks Rohelise kooli programmile juhib randade ja väikesadamate jaoks mõeldud Sinilipu programmi.

ELKS on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega HARED Rohelise kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi

 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia
 2. Käsitletavad teemad
 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

Rohelise kooli strateegia seitse sammu

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Rohelise kooli teemad

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Kliimamuutused
 3. Energia
 4. Globaalne kodakondsus – vaata näiteks Maailmakooli kodulehte
 5. Tervis ja heaolu
 6. Meri ja rannik
 7. Prügi
 8. Kooliõu
 9. Transport
 10. Jäätmed.

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Kohustuslikuks osaks on kas kliimamuutused või globaalne kodakondsus. Meie tegeleme 2018/2019 õppeaastal elurikkuse ja looduse, jäätmete ja toidu teemadega.